Jesteś tutaj: Strona główna > O szkole > Ewaluacja wewnętrzna > Ewaluacja wewnętrzna 2010/2011

Ewaluacja wewnętrzna w Szkole Podstawowej w Jaworzu- rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja wewnętrzna w SP nr 1 w Jaworzu w roku szkolnym 2010/2011
1. Raport ewaluacji wewnętrznej w szkole wymagania 1.1.
2. Raport ewaluacji wewnętrznej w szkole wymagania 2.1.
3. Raport ewaluacji wewnętrznej w szkole wymagania 2.6.

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej wymagania 1.1;W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu klas szóstych.

Na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego zespół ustalił następujące mocne strony naszej pracy w badanym obszarze:
- uzyskiwanie wysokich wyników w sprawdzianach zewnętrznych,
- umiejętność wypracowania programów naprawczych ( zestawów ćwiczeń, form, metod pracy),
-dobra organizacja pracy nauczycieli w ramach przygotowania uczniów do sprawdzianów,
-umożliwienie uczniom dobrego startu do nauki na kolejnym szczeblu edukacji.
Do słabych stron natomiast zaliczymy:
- zbyt wąskie opracowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych,
- zbyt ubogie obrazowanie wyników rodzicom,
- niepełne zaangażowanie rady pedagogicznej we wdrażanie rekomendacji do sprawdzianów,
- zbyt niska frekwencja nauczycieli na spotkaniach WDN.
Rekomendacje:
Należy podjąć następujące działania, które to przyczynia się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły:
-Komunikowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych uczniom oraz ich rodzicom, koniecznie obrazowo, w postaci wykresów oraz diagramów słupkowych, kołowych, w postaci prostych zestawień tabelarycznych.
-Ustalenie i przyjęcie na zebraniu rady pedagogicznej ile razy w roku szkolnym uczniowie kl. IV, V i VI będą pisać wewnętrzny sprawdzian - test kompetencji, przekazanie tej informacji na początku roku szkolnego uczniom oraz ich rodzicom (godzina wychowawcza,  zebranie  z rodzicami).
-Każdorazowa informacja do uczniów oraz ich rodziców o wynikach sprawdzianu wewnętrznego – ustalenie przyrostu umiejętności ( zeszyty korespondencji).
-Ustalenie konsultacji dla uczniów (dla całych klas, dla grup uczniów, dla pojedynczych uczniów), w czasie których będą rozwiązywane zadania na ćwiczenie danej kategorii umiejętności  -  harmonogram konsultacji znany uczniom oraz ich rodzicom – wykorzystanie przez nauczycieli godzin z art. 42 KN
-Obecność uczniów na konsultacjach ma odzwierciedlenie w ocenie za aktywność z danego przedmiotu
-Stosowanie ciekawych metod pracy (aktywnych)  z uczniem przez nauczycieli.
-Wskazanie przez zespoły przedmiotowe umiejętności w poszczególnych obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych do kształcenia na dany rok szkolny
-Opracowanie przez zespoły przedmiotowe  wielonarzędziowo wyników sprawdzianu próbnego i sprawdzianu szóstoklasisty oraz testów kompetencji klas trzecich.
-Uwzględnienie w zadaniach domowych opracowanego zestawu ćwiczeń do kształcenia poszczególnych wiadomości i umiejętności

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej wymagania 2.1;  Procesy zachodzące w szkole i służące jej rozwojowi: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy

Rekomendacje:
-Koncepcję pracy szkoły opracują wszyscy nauczyciele na okres 5 lat.
-Szczegółowy Plan Pracy szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną, co roku.
-W tworzeniu koncepcji pracy szkoły uwzględniamy oczekiwania rodziców, uczniów, organu prowadzącego i nadzorującego.
-Konieczna jest ewaluacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły oraz uaktualnienie planów pracy wychowawców klasowych.
-Nasza placówka ma roczny Plan Pracy szkoły, ale nie posiada 5-letniej koncepcji pracy szkoły.

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej wymagania 2.6;Procesy zachodzące w szkole i służące jej rozwojowi:Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

Mocne strony
-W klasach I-III opracowany jest Szkolny Program Wspierania Uczniów w oparciu o indywidualizację procesu kształcenia i wychowania,
-Programy nauczania i podręczniki zostały wybrane zgodnie z istniejącą szkolną procedurą wyboru tychże,
-Programy nauczania są dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia, nauczyciele w pracy z dzieckiem stosują indywidualizację nauczania.
-Nauczyciele przygotowują indywidualne programy dydaktyczno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami a dostosowanie wymagań dla uczniów z opiniami.
-Szkoła posiada program wychowawczy i profilaktyczny,
-Nauczyciele-wychowawcy opracowują plany wychowawcze,
-W szkole działa Zespół Wychowawczy, który uwzględnia w swojej pracy procedury postępowania w określonych sytuacjach (np. palenie papierosów, wagary itp.)
-Całościowy monitoring sytuacji wychowawczych jest prowadzony co najmniej 2 razy w roku, ponadto na bieżąco monitoruje się  indywidualne trudne przypadki.
-Oferta zajęć pozalekcyjnych, dodatkowa realizowane projekty imprezy i uroczystości szkolne oraz inne działania szkoły znacząco wspomagają uczniów i przyczyniają się do wyrównywania ich szans edukacyjnych,
-W szkole systematycznie odbywają się warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Słabe strony:
-Nie zawsze plany pracy wychowawczej uwzględniają wszystkie elementy programu wychowawczego i profilaktycznego,
-Brak ewaluacji programu wychowawczego i profilaktycznego,
-Brak jasnych kryteriów kierowania uczniów na zajęcia wyrównujące braki,
-Niedostosowanie harmonogramu niektórych zajęć wyrównawczych do możliwości czasowych uczniów (plan zajęć).
Rekomendacje
-Ujednolicenie procedur kierowania na zajęcia wyrównujące braki uczniów,
-Oceny trafności doboru programów nauczania i podręczników dokonują zespoły przedmiotowe,
-Planowanie pracy na zajęciach wyrównawczych z uwzględnieniem programów naprawczych do przeprowadzonych w szkole diagnoz,
-Ewaluacja programów wychowawczego i profilaktycznego w oparciu o monitoring sytuacji wychowawczych.